Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji albo osoby przez nich upoważnione przyjmują obywateli, w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, ul. Księży Wrześniewskich 10.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, telefonicznie oraz faksem.

W przypadku skarg telefonicznych obywatele są informowani, że powinni zgłosić się osobiście lub przesłać skargę na piśmie, gdyż inaczej nie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające, a zainteresowany nie otrzyma pisemnej odpowiedzi.

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póżn. zm.) oraz rzporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz. 46).

Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w odniesieniu do parlamentarzystów i radnych w ciągu 14 dni.

Termin biegnie od dnia wpływu do właściwego organu. Wnoszącego skargę informuje się o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, skazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

W powiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne.

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Data modyfikacji 30.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matuszczak Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matuszczak
do góry