Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO powstały w latach 1977-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Dokumentację Składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej udostępnia się uprawnionym podmiotom do celów:
- służbowych,
- naukowo-badawczych,
- publicystycznych i innych.

Akta znajdujące się w składnicy akt KPP w Łęcznej mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących informacje niejawne i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji
w Łęcznej
Ul. Księży Wrześniewskich 10
21 - 010 Łęczna

Wniosek o udostępnienie akt archiwalnych powinien zawierać:

- imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upowazniony przedstawiciel,
- nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie sklada osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
- wskazanie materiałów lub szczegółowe okreslenie tematu, którego one dotyczą,
- określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnienia materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnienie akt:

1. zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
2. zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie informacji publicznej,
3. zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
4. operacyjnych – następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego. Zgodę na udostępnienie akt i uwierzytelnionych kserokopii z tych akt nie zawierających informacji niejawnych, przechowywanych w składnicy akt KPP w Łęcznej wydaje osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, Lubelski Komendant Wojewódzki Policji.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych i innych nie potwierdza prawdziwości wiadomości w nich zawartych. W związku z powyższym osoby zapoznające się z materiałami dla celów naukowo-badawczych lub ze względu na swój interes prawny są informowane o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. Osoby którym udostępnia się dokumentację archiwalną potwierdzają podpisem przyjęcie tej informacji do wiadomości.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1161).

- zarządzeniu Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 30.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Mazurkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matuszczak Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matuszczak
do góry