Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznejDostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP w Łęcznej, należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, może zostać złożony:

przesłany listem na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
 Ul. Księży Wrześniewskich 10
21 - 010 Łęczna
tel. sekretariat: (81) 752 72 16


przesłany faxem na numer:

(81) 752 72 44

lub dostarczony osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nie znajduje zastosowania.

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Zainteresowany ma także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej i udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji, którą należy w tym celu przetworzyć.

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych. Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Łęcznej lub dostępnych w publikowanych dokumentach urzędowych (akty prawne). Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.


Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.). W tej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 30.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Matuszczak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matuszczak Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matuszczak
do góry